Шумен  31 °CНеделя, 21- ви Юли
USD  1.79599 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Набелязаха превантивни мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания

Набелязаха превантивни мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания Източник: Областна администрация-Шумен

Област

Институциите и общините са извършили необходимите превантивни мерки и дейности за недопускане на пожари по време на жътвената кампания на територията на област Шумен. Това докладваха представителите на държавните институции и общините на заседание на Областния съвет за намаляване на риска при бедствия под председателството на областния управител проф. Добромир Добрев.
Главен инспектор Росен Борисов докладва за готовността на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и създадената организация за действие при гасене на горски и полски пожари по време на пожароопасния сезон.
Изготвени са планове с мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания, създадена е организация за осъществяване на контрол от служители от направление „Държавен противопожарен контрол”, актуализирани са списъците с изправни пожарни хидранти по населени места, уточнен е начина за оповестяване и съсредоточаване при необходимост на допълнителни сили и средства от доброволни формирования.
В Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” са подготвени оперативни карти за местонахождението на засетите площи с вида култура, пътищата за придвижване на пожарна техника и наличните водоизточници, противопожарните автомобили са окомплектовани допълнително с технически средства за гасене на пожари в зърнено-житни масиви.
По отношение на горските пожари е изготвена регионална програма за опазване на горските територии в област Шумен. Там са анализирани причините, довели до пожари през последните 5 години, утвърден е график за извършване на допълнителен контрол. „Обикалят се места, където има стъпване на хора относно спазване забраната за палете на огън и се контролират огнищата дали хората спазват мерките за безопасност”, каза главен инспектор Росен Борисов, като съобщи, че тази година особено внимание ще се обърне на пожарозащитните съоръжения.  Представителите на общините и институциите докладваха, че е проверено състоянието на съоръженията, проведени са инструктажи на служителите, осигурени са необходимата техника и оборудване.
По отношение състоянието на речните корита са извършени проверки от междуведомствена комисия със заповед на областния управител проф. Добромир Добрев. Проверени са 8 участъка, издадено е едно предписание на „Напоителни системи”-Шумен за участък от р. Мадарска, като по осигуряване проводимостта на участъка вече се работи. В изпълнение на заповедта на областния управител са проверени 46 язовири на територията на област Шумен, класифицирани в първа и втора степен на потенциална опасност. Няма язовири на територията на областта, които са в аварийно или пред аварийно състояние. Нивата са ниски и има достатъчно свободен обем.
В края на заседанието областният управител проф. Добромир Добрев призова гражданите да спазват правилата и нормите на пожарна безопасност, да са внимателни и отговорни, с действията си да не създават предпоставки за инциденти.    
Инфо Шумен
 
 


Прочетете също
Top