Шумен  24 °CНеделя, 16- ти Юни
USD  1.83027 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Община Шумен обявява търгове за продажба на поземлени имоти

Община Шумен обявява търгове за продажба на поземлени имоти Източник: Община Шумен

Обяви

                                                                                               ОБЯВА
 
1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  83510.678.513 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 922 кв.м., съответстващ на УПИ II-„ООД“ в кв. 22 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 6185/2023 г.
2. Търгът ще се проведе на 26.01.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
Начална тръжна цена – 46 100.00 лв. /четиридесет и шест хиляди и сто лева/ без ДДС;
Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 14 000.00 лв./четиринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 25.01.2024 г.;
Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

Цената на тръжната документация е в размер на100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.01.2024 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 25.01.2024 г.3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имуществона Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  
                                                                                                       ОБЯВА
 
1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  83510.678.514 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 716 кв.м., съответстващ на УПИ III-„ООД“ в кв. 22 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 3001/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 26.01.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
Начална тръжна цена – 35 800.00 лв. /тридесет и пет хиляди и осемстотин лева/ без ДДС;
Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 11 000.00 лв./единадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 25.01.2024 г.;
Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

Цената на тръжната документация е в размер на100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.01.2024 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 25.01.2024 г.3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имуществона Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
  
                                                                                                          ОБЯВА
 
1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  83510.678.515 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 900 кв.м., съответстващ на УПИ IV-„ООД“ в кв. 22 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 3002/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 26.01.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
Начална тръжна цена – 45 000.00 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 14 000.00 лв./четиринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 25.01.2024 г.;
Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

Цената на тръжната документация е в размер на100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.01.2024 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 25.01.2024 г.3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имуществона Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.

                                                                                                    ОБЯВА
 
1. Община Шумен обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор  83510.678.516 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 900 кв.м., съответстващ на УПИ V-„ООД“ в кв. 22 по действащия ПУП на гр. Шумен – кв. Макак, с АОС № 3003/2009 г.
2. Търгът ще се проведе на 26.01.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при следните тръжни условия:
Начална тръжна цена – 45 000.00 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/ без ДДС;
Кандидатите за участие в търга следва да внесат депозит в размер на 14 000.00 лв./четиринадесет хиляди лева/ до 16:00 ч. на 25.01.2024 г.;
Спечелилият търга внася стойността на имота, както и дължимите ДДС, данък придобиване на имущество и 2 % такса по чл. 42 от НОАМТЦУТОШ, в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за датата на влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга участник по реда на АПК.

Цената на тръжната документация е в размер на100.00 лв. /сто лева/ без ДДС и се плаща на касите на първия етаж на общината;
Тръжната документация се получава от стая 244 на Община Шумен до 14:00 ч. на 25.01.2024 г., след представяне на документ, удостоверяващ заплащането й;
Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Община Шумен /изнесено деловодство – гише № 3/ до 16:00 ч. на 25.01.2024 г.3. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки ден до края на срока за приемане на предложенията след предварително съгласуване  на тел. 054/ 857 618.
4. В случай, че на търга не се яви кандидат, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имуществона Общински съвет - Шумен, търгът ще се проведе повторно на 31.01.2024 г. от 11:00 ч. в зала № 363 на Община Шумен при същите тръжни условия.
 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ. 054/857 618
 
 


Прочетете също
Top