Шумен  24 °CПон, 17- ти Юни
USD  1.83027 EUR  1.95583
Търси Търси Социални мрежи facebook

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Върбица за 2023 година

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Върбица за 2023 година

Обяви

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Върбица отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. Публичното обсъждане ще се проведе от 10.30 часа на 22.08.2023 год. в заседателната зала, находяща се в Младежки дом гр. Върбица. Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.
Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2023 г. на Община Върбица. Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.
Предложения, свързани с Бюджет 2023 г. и инвестиционната програма на Община Върбица, ще се приемат в „Информацинен център” на Община Върбица и на електронен адрес: www.varbitsa.org до 22.08.2023 г.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ

 
 
 


Прочетете също
Top